English for ITs (Основно ниво)

Talking about the present (Present Simple & Continuous) / Говорим за настоящето (Сегашно Просто и Продължително)

● Casual chat / Разчупване на леда
● Homework review / Преглед на домашно и въпроси
● Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
● Present Continuous vs. Present Simple / Сегашно Продължително и Сегашно
Просто
● Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
● Group work (conversation practice) / Свободен разговор по групи
● Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас

Conversation practice / Упражняваме се да говорим (Prev Lesson)
(Next Lesson) Talking about the past, present and future / Говорим за миналото, настоящето и бъдещето
Назад към English for ITs (Основно ниво)

Учебна Програма

Teacher
Илиян Станков
Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 4+
  • Specialist in : English for ITs
Read More