English for ITs (Основно ниво)

Talking about the past, present and future / Говорим за миналото, настоящето и бъдещето

● Casual chat / Разчупване на леда
● Homework review / Преглед на домашно и въпроси
● Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
● Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на
конкретна тема)
● Talking about the past / Говорим за миналото
● How to form negatives in English / Как да формираме отрицания
● Past Simple vs. Present Perfect / Минало Просто и Сегашно Перфектно
● How to talk about the future? / Как да говорим за бъдещето?
● Group work (conversation practice) / Свободен разговор по групи
● Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас

Talking about the present (Present Simple & Continuous) / Говорим за настоящето (Сегашно Просто и Продължително) (Prev Lesson)
(Next Lesson) Group work / Групова работа
Назад към English for ITs (Основно ниво)

Учебна Програма

Teacher
Илиян Станков
Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 4+
  • Specialist in : English for ITs
Read More