English for ITs (Основно ниво)

Talking about the past, present and future / Говорим за миналото, настоящето и бъдещето

● Casual chat / Разчупване на леда
● Homework review / Преглед на домашно и въпроси
● Review of past weeks / Обобщение на предишните седмици
● Talking about the past / Говорим за миналото
● Past Simple vs. Present Perfect / Минало Просто и Сегашно Перфектно
● Present Continuous vs. Present Simple / Сегашно Продължително и Сегашно
Просто
● Small group work (casual chat) / Кратък свободен разговор
● How to form negatives in English / Как да формираме отрицания
● How to talk about duration? / Как да говорим за продължителност на събития
● How to talk about the future? / Как да говорим за бъдещето
● Group work (discussion on a specific topic) / Групова работа (дискусия на
конкретна тема)
● Homework and next class / Домашно и очаквания за следващия клас

Conversation practice / Упражняваме се да говорим (Prev Lesson)
(Next Lesson) Conversation practice / Упражняваме се да говорим
Назад към English for ITs (Основно ниво)

Учебна Програма

Teacher
Илиян Станков
Role : Лектор
  • Website :
  • Experience : 4+
  • Specialist in : English for ITs
Read More