Софтуерно Тестване

Agile Software Development (Scrum) / Гъвкави модели за софтуерна разработка

 • Software Development Life Cycle(SDLC) / Етапи при разработката на софтуер
 • Agile manifesto / Аgile Манифест
 • Cynefin framework / Модел на Къневин за оценка на сложността на проект
 • Scrum framework  / Scrum модел
 • User Story format / Форматът User Story
 • Roles in Scrum / Ролите в Scrum
 • Artifacts in Scrum / Елементи в Scrum
 • Events in Scrum / Събития в Scrum
 • Team velocity / Скорост на разработка(производителност на екипа)
 • Technical debt / Техническа задлъжнялост
 • Questions / Въпроси
Software Bugs and Bug Tracking / Видове проблеми в софтуера и тяхното менажиране (Prev Lesson)
(Next Lesson) Testing Real Application / Тестване на реално приложение(игра)
Назад към Софтуерно Тестване