WebDev Complete

Модул 4: PHP

1. Основи на PHP
2. Основи на PHP продължение
3. Основи на процедурното програмиране в PHP
4. Обработка на HTTP Заявки
5. Обектно ориентирано програмиране в PHP
6. Основи на OOP
7. Управление на изключения
8. Добри практики при OOP
9. Подобряване на качеството на приложенията
10. Въведение в MVC
11. Сигурност
12. Тест

Модул 3: HTML/CSS (Prev Lesson)
(Next Lesson) Модул 5: JavaScript
Назад към WebDev Complete