Софтуерно Тестване

Non-Functional Testing

  • Non-functional testing definition / Дефиниция за нефункционално тестване
  • Contrast with functional testing / Контраст с функционалното тестване.
  • Types of non-functional testing  / Типове нефункционално тестване
  • Usability testing 
  • Localization and internationalization testing 
  • Security and penetration testing
  • Practice: Looking for security vulnerabilities. / Практика: търсене на слабости в сигурността на реално приложение.
Mobile Testing (Prev Lesson)
(Next Lesson) Web Services Testing / Тестване на Уеб Услуги
Назад към Софтуерно Тестване