Revolution Slider Error: Slider with alias onepage not found.
Maybe you mean: 'zali' or 'about'

Уважаеми клиенти,

когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

Общи условия на сайта

Политика по защита на личните данни

Общи условия и Политика по защита на личните данни

 

Чрез достъпа до интернет страницата (сайта) на ПРАГМАТИК ООД, потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва.

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

 1. „Сайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://www.pragmatic.bg.
 2. „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на сайта и ДРУЖЕСТВОТО. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава правото да използва услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

 1. ПРЕДМЕТ

Долупосочените общи условия имат за цел за изясняване и регулиране на отношенията между ПРАГМАТИК ООД със седалище: гр. София, Община София, ж.к. Бъкстон, ул. Майор Горталов 13, вх. А ет. 4 ап.19, и Булстат BG202483336, наричано още ДРУЖЕСТВОТО и потребителите /ползватели на сайта/, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на интернет страницата https://www.pragmatic.bg

ІІ. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, по-долу са упоменати данните за дружеството, както следва:

 1. Наименование на дружеството: ПРАГМАТИК ООД
 2. Данни за контакт: имейл: office@pragmatic.bg, тел.: тел. +359 878 699 663
 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

2.1. Интернет страницата на ПРАГМАТИК ООД е страница, чрез която заинтересованите да останат информирани за историята, предлаганите услуги, както и новостите в дружеството, включително, но не само и да извършват следните действия:

–  Преглеждане на услугите, предлагани от ПРАГМАТИК ООД;

– Осъществяване на контакти по електронен път, свързани със сключването на договорни отношения с ПРАГМАТИК ООД чрез страницата на ПРАГМАТИК ООД, която се намира в Интернет.

–  Изпращане на запитвания относно услуги, предлагани от ПРАГМАТИК ООД директно към Търговския отдел на дружеството.

–  Информиране за предлаганите от ПРАГМАТИК ООД нови услуги и продукти.

2.2. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта, принадлежат ПРАГМАТИК ООД и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица с гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

– Този сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

– Изрично не се разрешава използването на каквото и да е съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без предварителното писмено разрешение на Управителя на ПРАГМАТИК ООД.

– Достъпът до този сайт, както и до всяка част от съдържанието му, не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без писмено разрешение на Управителя на ПРАГМАТИК ООД.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Надзорни органи, отговарящи за защита на потребителите:

(1) Комисия за защита на личните данни.

Адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: +359 2 91 53 518, имейл: kzld@cpdp.bg, kzld@government.bg, уебсайт: www.cpdp.bg.

(2) Комисия за защита на потребителите.

Адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: +359 2 933 05 65, факс: +359 2 988 42 18, гореща телефонна линия: 0700 111 22, имейл: info@kzp.bg, уебсайт: www.kzp.bg.

3.1. Дружеството се задължава да гарантира правата на Потребителите съобразно буквата на закона и условията, приети в практиката, и съобразени с потребителското и търговското право.

3.2. Електронен адрес. Двете страни приемат, че посоченият електронен адрес, който Потребителят посочва на сайта, както и всеки следващ адрес, който бива посочен от Потребителя като форма за контакт между него и Дружеството, е „основен електронен адрес“.

3.3. ПРАГМАТИК ООД събира и обработва лични данни. ПРАГМАТИК ООД гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

3.4. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите, предвидени от закона.

3.5. ПРАГМАТИК ООД не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

3.6. Информацията, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛЯ при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки за услуги и запитване за продукти от потребителите и др. По време на посещението на сайта, Дружеството получава информация за броя на посетителите, IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

ІV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ПРАГМАТИК ООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на САЙТА по всяко време. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се запознава със СЪДЪРЖАНИЕТО и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на САЙТА.

 1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

VІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от ПРАГМАТИК ООД услуги и публикуваните от него ресурси.

ПОЛИТИКА  ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПРАГМАТИК ООД

 

1       Въведение

В ежедневните си бизнес операции ПРАГМАТИК ООД използва различни данни за идентифициране на лица, включително данни за:

 • Настоящи, бивши и бъдещи служители
 • Клиенти
 • Потребители на уебсайтове
 • Абонати
 • Други заинтересовани страни

 

При събирането и използването на тези данни организацията е подчинена на различни законодателни актове, които контролират начина, по който тези дейности могат да се извършват и предпазните мерки, които трябва да бъдат въведени, за да се защитят.

 

Целта на тази политика е да изложи съответното законодателство и да опише стъпките, които ПРАГМАТИК ООД е предприело, за да гарантира, че е в съответствие с него.

 

Този контрол се прилага за всички системи, хора и процеси, които съставляват информационните системи на организацията, включително собственици, управител, служители, доставчици и други трети страни, които имат достъп до системите на ПРАГМАТИК ООД.

2       Политика за защита на данните

2.1      Общ регламент за защита на данните

Общият регламент за защита на данните 2016 г. (GDPR) е един от най-важните законодателни актове, засягащи начина, по който ПРАГМАТИК ООД извършва своите дейности по обработка на информация. Значителни глоби се прилагат, ако се приеме, че е възникнало нарушение съгласно GDPR, което е предназначено да защитава личните данни на гражданите на Европейския съюз. Политиката на ПРАГМАТИК ООД е да гарантира, че спазване на GDPR и други съответни законодателни актове е ясно и демонстрирано по всяко време.

2.2      Дефиниции

В рамките на GDPR са изброени общо 26 дефиниции и не е уместно те да бъдат възпроизведени тук. Най-фундаменталните определения по отношение на тази политика обаче са следните:

 

Личните данни се дефинират като:

„всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“;

Обработване означава:

„всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване“;

Администратор означава:

„физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии  за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото  на държава членка“.

 

2.3      Принципи, свързани с обработването на лични данни

 

Съществуват редица фундаментални принципи, на които се основава GDPR.

 

Те са, както следва:

 1. Личните данни:
 2. a) обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

б) събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък  по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);

в) подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

г) точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

д) съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

е) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

 

 1. Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на параграф 1 („отчетност“).

 

ПРАГМАТИК ООД ще гарантира, че спазва всички тези принципи, както в обработването, което извършва понастоящем, така и като част от въвеждането на нови методи за обработване, като например новите информационни системи.

 

2.4      Правата на лицата

 

Субектът на данните също има права съгласно GDPR. Те се състоят от:

 1. Право на информация
 2. Право на достъп
 3. Право на коригиране
 4. Право на изтриване
 5. Право да се ограничи обработването
 6. Право на преносимост на данни
 7. Право на възражение
 8. Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране.

 

Всяко от тези права се подкрепя от подходящи процедури в рамките на ПРАГМАТИК ООД, които позволяват да се предприемат необходимите действия в сроковете, посочени в GDPR.

 

Тези срокове са показани в таблица 1.

Предмет на искане Времева рамка
Право да бъдеш информиран Когато се събират данни (ако са предоставени от субекта на данни) или в рамките на един месец (ако не са предоставени от субекта на данните)
Право на достъп Един месец
Право на коригиране Един месец
Право на заличаване Без неоснователно забавяне
Право да се ограничи обработка Без неоснователно забавяне
Право на преносимост на данните Един месец
Право на възражение При получаване на възражение
Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране Неопределено

 

Таблица 1

 

2.5      Законосъобразност на обработването

Съществуват шест алтернативни начина, по които законосъобразността на конкретен случай на обработване на лични данни може да бъде установена в рамките на GDPR. Политиката на ПРАГМАТИК ООД е да идентифицира подходящата база за обработване и да я документира в съответствие с регламента. Опциите са описани накратко в следващите раздели.

2.5.1    Съгласие

Освен ако не е необходимо поради допустима причина в GDPR, ПРАГМАТИК ООД винаги ще получи изрично съгласие от субекта на данни да събира и обработва данните. В случай на деца под 16-годишна възраст (по-ниска възраст може да бъде допустима в конкретни държави-членки на ЕС), ще бъде получено съгласието на родителите. Прозрачна информация за използването на личните данни ще бъде предоставена на субектите на данни в момента, в който се получи съгласието им и обяснени техните права по отношение на техните данни, като например правото да се оттегли съгласието. Тази информация ще бъде предоставена в достъпна форма, написана на ясен език и без заплащане.

Ако личните данни не се получават директно от субекта на данните, то тази информация ще бъде предоставена на субекта на данни в разумен срок след получаване на данните и определено в рамките на един месец.

2.5.2    Изпълнението на договор

Когато събраните и обработени лични данни са изисквани за изпълнение на договор с лицето, за което се отнасят данните, не се изисква изрично съгласие. Това често се случва, когато договорът не може да бъде изпълнен без въпросните лични данни, напр. доставката не може да бъде извършена без адрес, на който да бъде доставена.

2.5.3    Законово задължение

Ако се изисква да се събират и обработват личните данни, за да се спази законът, не се изисква изрично съгласие. Това може да е случаят с някои данни, свързани например с трудовата заетост и данъчното облагане, и за много области, засегнати от публичния сектор.

2.5.4    Жизненоважни интереси на субекта на данните

В случаите, когато личните данни са необходими за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, това може да се използва като законна основа за обработване. ПРАГМАТИК ООД ще запази разумни, документирани доказателства, че това е така, когато тази причина се използва като основателна основа за обработване на лични данни. Като пример, това може да се използва в аспектите на социалните грижи, особено в обществения сектор.

2.5.5    Задача, изпълнявана в обществен интерес

Когато ПРАГМАТИК ООД трябва да изпълни задача, за която счита, че е в обществен интерес или като част от служебно задължение, съгласието на субекта на данните няма да бъде поискано. Оценката на обществения интерес или на служебното задължение ще бъде документирана и предоставена като доказателство при необходимост.

2.5.6    Законни интереси

Ако обработването на конкретни лични данни е в законните интереси на ПРАГМАТИК ООД и се прецени, че това не засяга съществено правата и свободите на субекта на данните, това може да се определи като законна причина за обработването. Отново, аргументите зад този възглед ще бъдат документирани.

2.6    Планирана защита на личните данни

ПРАГМАТИК ООД е приела принципа на неприкосновеност и гарантира, че определянето и планирането на всички нови или значително променени системи, които събират или обработват лични данни, ще бъдат обект на надлежно отчитане на въпросите, свързани с поверителността, включително завършването на една или повече оценки на въздействието върху защитата на данните.
Оценката на въздействието за защита на данните ще включва:
• Разглеждане как ще се обработват личните данни и за какви цели;
• Оценка дали предложеното обработване на лични данни е необходимо и пропорционално на целта (целите);
• Оценка на рисковете за физическите лица при обработването на личните данни;
• Какви контролни механизми са необходими за преодоляване на установените рискове и за доказване на спазването на законодателството.
Използването на техники като минимизиране на данните и псевдонимизиране ще се обсъжда, когато е приложимо и подходящо.

2.7      Договори, включващи обработване на лични данни

ПРАГМАТИК ООД гарантира, че всички свързани с нея взаимоотношения, които включват обработване на лични данни, подлежат на документиран договор, който включва конкретната информация и условия, изисквани от GDPR. За повече информация вижте Политиката за споразумение между администратора и обработващ лични данни по GDPR.

2.8      Международно предаване на лични данни

Предаването на лични данни извън Европейския съюз ще бъде внимателно прегледано преди извършването му, за да се гарантира, че спада към границите, наложени от GDPR. Това зависи отчасти от преценката на Европейската комисия относно адекватността на предпазните мерки за личните данни, приложими в приемащата страна, и това може да се промени с течение на времето.

Международните предавания на данни ще бъдат обект на правно обвързващи споразумения, наричани „Задължителни фирмени правила“ (ЗФП), които предоставят приложими права за субектите на данни.

2.9      Длъжностно лице по защита на данните

Определена роля на длъжностното лице по защита на данните се изисква съгласно GDPR, ако дадена организация е публичен орган, ако извършва мащабен мониторинг или обработва особено чувствителни типове данни в голям мащаб. От ДЛЗД се изисква да разполага с подходящо ниво на знания и може да бъде или вътрешен служител, или да бъде възложено на подходящ доставчик на услуги.

Въз основа на тези критерии в ПРАГМАТИК ООД не се изисква назначаването на служител по защита на данните.

2.10   Уведомяването за нарушения

Политиката на ПРАГМАТИК ООД е справедлива и пропорционална, когато разглежда действията, които трябва да се предприемат, за да се информират засегнатите страни относно нарушения на лични данни. В съответствие с GDPR, когато е известно, че е налице нарушение, което може да доведе до риск за правата и свободите на физическите лица, съответният надзорен орган ще бъде информиран в рамките на 72 часа. Това ще бъде управлявано в съответствие с нашата процедура за реагиране при инциденти по сигурността на информацията, която определя цялостния процес на работа с инциденти, свързани със сигурността на информацията.

Съгласно GDPR съответният надзорен орган има правомощията да налага глоби от до четири процента от годишния оборот или от двадесет милиона евро, което е по-високо, за нарушения на регламентите.

 

2.11   Адресиране на съответствието с GDPR

Предприемат се следните действия, за да се гарантира, че ПРАГМАТИК ООД отговаря по всяко време на принципа за отчетност на GDPR:

 • Правната основа за обработването на лични данни е ясна и недвусмислена;
 • Длъжностно лице по защита на данните е назначено със специална отговорност за защитата на данните в организацията (ако е необходимо);
 • Всички служители, участващи в обработването на лични данни, разбират своите отговорности за спазване на добрите практики за защита на данните;
 • Обучение по защита на данните е предоставено на целия персонал;
 • Следват се правилата за съгласие;
 • На разположение са способи за субектите на данни, които желаят да упражнят своите права по отношение на лични данни и тези запитвания се обработват ефективно;
 • Провеждат се редовни прегледи на процедурите, включващи лични данни;
 • Планирана поверителност се приема за всички нови или променени системи и процеси;
 • Записва се следната документация за дейностите по обработването:

o Име на организацията и съответните данни;

o Цел на обработването на лични данни;

o Категории лица и обработени лични данни;

o Категории получатели на лични данни;

o Споразумения и механизми за прехвърляне на лични данни към страни извън ЕС, включително подробности за въведените мерки за контрол;

o График за запазване на лични данни;

o Подходящи технически и организационни мерки за контрол.

 

Тези действия се преглеждат редовно като част от процеса на управление, свързан със защитата на данните.

Администратор на лични данни: ПРАГМАТИК ООД, ЕИК BG202483336, адрес на управление: гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Майор Горталов 13, вхА, ет.4, ап.19
Субектите на данни могат да упражнят своите права и да получат допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни от страна на администратора, като се свържат по електронна поща на адрес office@pragmatic.bg или по телефон 0878 699 663.

Зала Paris

Зала Amsterdam

Зала London

Прагматик IT Център предлага на фирми или физически лица зали под наем, подходящи за презентации, конференции, различни по своя формат сесии, обучителни курсове, делови срещи.

Залите разполагат с:

 • Модерно обзавеждане
 • Проекционен екран
 • Техническо оборудване
 • Постоянен и бърз интернет достъп
 • Климатизация
 • Отлична локация
 • Собствен санитарен възел
 • Напитки
 • Удобен и безплатен паркинг
 • Поддръжка

В момента разполагаме с 3 помещения с различен капацитет:

 • Зала Amsterdam – 24 места
 • Зала London – 16 места
 • Зала Paris – 22 места

Ние Ви даваме различни опции за наем: 

 1. Почасово
 2. Целодневно

Гарантираме отлична работна среда, атрактивни цени, постоянна комуникация  с наш сътрудник и коректно отношение.

Свържете се с нас и резервирайте мястото за Вашият успех!

✆ Телефон: +359 878 699 663
Адрес: ул. проф. д-р Иван Странски 3В, гр. София, кв. Студентски град
етаж 1-3
Пояснение: Срещу вход А на блок 57(намира се зад блока)

Очакваме Ви!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras cursus sollicitudin nunc nec rhoncus.
consectetur - 45%
consectetur - 85%
consectetur - 75%

 

 

6
counter
6
counter

 

A

 

<span>Cambridge Telcecom</span>
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos."
John Doe Cambridge Telcecom

 

This is to Certify that successfully completed the course with on TestPage
Тест услуги за софтуерни компании
О свен обучения, от началото на 2015г. академия Прагматик предлага и тест услуги на софтуерни компании, които нямат или не искат да си наемат тестери на пълен работен ден.
Ако имате нужда от експерти за кратък проект, консултация по даден проблем или Ви трябва голям екип при тестове за ползваемост, ние можем да Ви помогнем.

Доверете се на нашите експерти за цялостна оценка и валидиране на вашият продукт.

Очакваме Ви!

 

Предлагани типове тестване
Функционално тестване
(Functional Testing)
 • Ръчно и автоматизирано функционално тестване на уеб базирани приложения(Manual and automated testing of web based applications).
 • Ръчно функционално тестване на мобилни приложения(Manual testing of mobile applications).
 • Ръчно функционално тестване на десктоп приложения(Manual testing of desktop applications).
 • Тестване на мобилни и уеб приложения под различни локали(Localization Testing).
 • Автоматизирано тестване на уеб услуги(Automated testing of web services).
Нефункционално тестване
(Non-Functional Testing)
 • Тестване за ползваемост (Usability Testing).
 • Тестване за производителност(Performance/Load/Stress Testing).
 • Тестване за сигурност(Security Testing).
Защо Прагматик?
У спехът на всяка компания е пряко зависим от качеството на кадрите, които работят за нея.
Ние от Прагматик знаем колко е динамичен ИТ пазарът на труда в България. Ние самите като опитни специалисти в своята област сме част от него! Познаваме от първа ръка предизвикателства, пред които са изправени и двете страни.

Нашата мисия, освен да работим за изграждането и развитието на най-добрите специалисти, е да подпомогнем и тяхната реализация при най-добрите работодатели!

Защо да изберете Прагматик пред стандартна Headhunting (Recruitment) компания?

 • Ние Ви изпращаме мотивирани специалисти, които са осъзнали нуждата да инвестират в себе си!
 • Ние добавяме стойност към вашия бизнес по-голяма от просто доставянето на кадър, ние Ви даваме проверен кадър!
 • Ние реагираме бързо, защото не търсим кадрите, ние вече комуникираме с тях!
 • Ние разбираме какво търсите, защото говорим „вашия“ език!
 • Ние ще Ви предложим подходящи курсове за вашите нови или настоящи служители.
 • Инвестирате в организация, която ще създава нужните за вас кадри и в бъдеще.
Вие имате нужда от качествени кадри?

Създаваме

Ние ги създаваме!

Усъвършенстваме

Ние ги усъвършенстваме!

Познаваме

Ние ги познаваме!

Заедно

Ние сме с тях във всяка стъпка от процеса, докато ги обучаваме!

Свържете се с нас за повече подробности!

Свържете се с нас за повече подробности!

Оставете ни съобщение

Контакти

+359 878 699 663

Първа вноска

Първата вноска или цялата сума трябва да бъде платена една седмица предварително или преди започването на първата лекция.

Промяна на цени

“Прагматик” ООД си запазва правото на промяна на упоменатите цени.

 

 

Втора вноска

Втората вноска(или всяка следваща) трябва да бъде платена в началото на всеки от месеците(модулите) в курса.

Важно

Всякакви промени по упоменатите цени, засягат само нестартирали курсове.

 

Курс Крайна цена На вноски
(за всеки от месеците в курса)
Отстъпка за всеки посетил поне един курс в Pragmatic Програма и Записване
Автоматизирано Тестване 950 лв. 550 лв. 400 лв. 5% Програма и Записване за курса
Софтуерно Тестване 850 лв. 500 лв. 350 лв. 10% Програма и Записване за курса
QA Complete 2400 лв. 1 х 300 лв.(капаро)
и
3 х 700 лв.
5% Програма и Записване за курса
Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing) 900 лв. 500 лв. 400 лв. 10% Програма и Записване за курса
Релационни Бази от Данни 800 лв. 450 лв. 350 лв. 10% Програма и Записване за курса
Автоматизирано Тестване на Мобилни Приложения 800 лв. 450 лв. 350 лв. 10% Програма и Записване за курса
Penetration Testing and Information Security (Основно ниво) 800 лв. 500 лв. 300 лв. 10% Програма и Записване за курса
Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво) 900 лв. 550 лв. 350 лв. 10% Програма и Записване за курса
DevOps 1950 лв. 3 х 650 лв. 5% Програма и Записване за курса
Python UI Automation with Sikuli 750 лв. 450 лв. 300 лв. 10% Програма и Записване за курса
Business Intelligence 800 лв. 450 лв. 350 лв. 10% Програма и Записване за курса
English for ITs 600 лв. 350 лв. 250 лв. 10% Програма и Записване за курса

Сформиране на групи

Попълнете формата за записване, за да заявите интереса си за даден курс.

 

С  цел по-доброто планиране и навременно сформиране на групите, ние от  Прагматик предлагаме на своите  курсисти процедура по предварително записване за долуизброените курсове.

Процедура по записване:

 • ВИЕ попълвате ФОРМАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ по долу, с което заявявате интереса си към даден курс.
 • НИЕ Ви изпращаме имейл за потвърждение на успешно регистрирана заявка и Ви информираме за планираното начало на избрания от Вас курс.

Включване в група:

 • Няколко седмици преди началото на курса НИЕ се свързваме с Вас по телефона и Ви каним да вземете участие в него.
 • ВИЕ потвърждавате и бивате включен в групата за дадения курс.

Плащане:

 • Плащанията се извършват по банков път. Ще Ви уведомим за сроковете за плащане, когато се свържем с Вас при сформиране на група за всеки от курсовете. Може да разгледате и опциите ни за разсрочено плашане на страницата с цени.

ВЪПРОСИ

Няма свободни места за курса, който искам да запиша. Какво да направя?
Къде мога да получа фактура за плащането, което съм направил?
Ползвам ли отстъпка при записване на повече от един курс?
Искам да питам друг въпрос, какво да направя?


ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ
ДаНе

Предстоящи курсове
Курс   Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Къде Детайли
English for ITs записване за новите групи Програма
Python UI Automation with Sikuli записване за новите групи Програма
Софтуерно Тестване записване за новите групи Програма
Тестване на Уеб Услуги
(Web Services Testing)
записване за новите групи Програма
Автоматизирано Тестване
(Automation QA курс)
записване за новите групи Програма
QA Complete записване за новите групи Програма
Автoматизирано Тестване на Мобилни Приложения записване за новите групи Програма
Релационни Бази от Данни
23 Април 2024г.
записване
Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online Програма
Penetration Testing and Information Security (Основно ниво) записване за новите групи Програма
Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво) записване за новите групи Програма
DevOps записване за новите групи Програма
Business Intelligence записване за новите групи Програма

 

Стартирали курсове
Курс Дата на стартиране Дни на провеждане Час на провеждане Къде
QA Complete 29 12 Септември 2023г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online
Автоматизирано Тестване 11 Март 2024г. Понеделник и Сряда 19:00 – 22:30 Online
QA Complete 30 9 Януари 2024г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online
QA Complete 31 12 Март 2024г. Вторник и Четвъртък 19:00 – 22:00 Online

This is custom heading element with Google Fonts

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Нещо

 • One
 • Two

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[yith_wcwl_wishlist]

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Powerful Learning Management System WordPress Theme!

Awesome features for creating online courses, teacher profile, extended user profiles, lesson management, quiz system, video hosting, ranking system, question system, attachments, course progress, etc.,

Theme Features

Enhanced Page Builder

Tailored page builder with extra advanced functionalities and organised clean skin.

Portfolio & Blog Layouts

Portfolio and blog layouts with lot of custom options

4 Different Menus

4 different types of menus are available.

Advanced Grid System

Powerful grid system with equal height ans spacing preset.

Tons of settings

Buddha panel comes with lot of custom options.

Adaptive Images

Automatically adopt and set your images for best quality on devices and resolution.

Cutting Edge Design

Comes with pixel perfect and clean design to satisfy any possible needs.

Built For Performance

Coded with speed and performance always in mind.

Responsive

Theme looks good even if you are viewing it from a Smartphone or Tablet.

Mega Menu

Theme looks good even if you are viewing it from a Smartphone or Tablet.

Typography

You can change the typography easily from our powerful theme options panel.

Retina Ready

Theme is retina ready, means that it will always look beautiful on any display.

Dummy Content

Comes with powerful dummy content importer.

Parallax Sections

Section with background image can be easily animated as parallax effect, with just click of a button.

Unlimited Colors

Theme comes with lot of color combinations.

A ‘single click’ will make your work a lot less!

For both Default Courses & Sensei Courses

Theme comes with separate importer for both ‘Default Demo’ and ‘Sensei Demo’. You can easily access this importer from ‘Buddha Panel’. Please be patient if you are importing whole site it may take several minutes.

Try The Live Demo

Unlimited Layout Options

Create various layouts with a variety of options provided in LMS theme just with a single click by choosing the options provided.

Full Width
Boxed
Left Sidebar
Right Sidebar
Both Sidebar

Create pages quicker with our advanced Page Builder

New & Improved with lots of extra features…

Default Course

s2Member Pro Support

Customize s2Member Levels

Course With Media Attachments

Course Curriculum Sidebar

Quiz – Auto & Manual Evaluation

Certificates & Badges

Graphical Analysis

Assign Course Manually

Search Course Option

Sensei Course

WooCommerce Plugin Support

Fully Customizable Course

Course With Modules

Quiz – Auto & Manual Evaluation

Sensei Addons Support

Course Analytics

Learner Management

Student & Staff Communication

Email Notifications

Supported Plugins

LMS theme works well with the plugins that are listed below.

Supports Sensei Plugin

Teaching coursework has never been easier all within WordPress. With Sensei plugin you can create course, write lessons and add quizzes. Set lesson and course pre-requisites, allow user registration.

Layer Slider and Revolution Slider

Both the layer slider and revolution slider latest versions are packed with the theme. Bot the sliders have lot of inbuilt options like visual editor, responsive design, thumbnail navigation, import / export,….

s2Member Free & Pro

Theme default courses works with s2Member for payment and user managements. Theme supports s2Member pro version also with lot of customization options.

Contact Form 7

Theme uses powerful Contact Form 7 plugin. It will help you in creating forms with all possible fields.

Events Calendar Free & Pro

Create and manage events with ease. Events Calendar Pro offers whole host of event management features including recurring events, custom event attributes, saved venues, organizers and lot more.

Responsive Styled Google Maps

Easily display a responsive Google Map (classic map or black&white map) using an incredibly easy shortcode.

WooCommerce

Create online shop for your website with WooCommerce plugin which has lot of special features.

WPML

LMS loaded with WPML compatibility. You can create your site in multiple languages.

BuddyPress

BuddyPress is a powerful suite of social networking components, made the WordPress way, to help you build flexible and robust community.

Superb Customer Support

Free & fast support with dedicated support team online 16/7.

Support Forum

Powerful support forum to overcome users doubts and issues.

View Forum

Dedicate Document

Updated documentation which covers almost all part of LMS theme.

View Document

YouTube Help videos

YouTube videos to help you in setting up your site with clear instructions.

View Videos

Top Quality Documentation

LMS theme comes with thorough documentation where each section of theme and its features are described in easy way to understand, it also comes with lot of screenshot to help you. If documentation is not enough contact us on our support forum.

Theme Updates

LMS theme is constantly being updated with new features and updates of the plugin that are included in the package. If you have any suggestion for next update let us know.

What people are saying

Client Testimonials

No fake reviews here, only selection of latest one we received.

"

I would say this best theme for lms purposes, and the best i have get for this theme. Thanks a lot

"
paulvalcin
"

Speedy, understanding and very accommodating. Great theme with even better support.

"
emurobot
"

One of the best themes I’ve ever purchased. Beautiful design, functional, lots of customization possibilities, quick support.

"
mokibut
"

Complexity made easy. This is by far the best theme I worked with. Awesome. Well… support is outstanding, too.

"
kkipsch
"

The design is better than anything I’ve seen in the learning portal space for sure. I hit a bit of a snag in installing the demo content. Ramamoorthi was a big help within 12 hours. Excellent theme and awesome support!

"
sparkz
"

The design is better than anything I’ve seen in the learning portal space for sure. I hit a bit of a snag in installing the demo content. Ramamoorthi was a big help within 12 hours. Excellent theme and awesome support!

"
sparkz
"

Awesome support and very fast too. had a great experience from these guys and with the theme too. Thanks

"
robinhind
"

Quickly and very good support. This is very important.

"
sendcomunica
"

This is an amazing WordPress design. I bought it to integrate Wp-Courseware or Sensei and found the LMS included with the theme was far superior than both of these costly plugins. This theme is gorgeous, the support has been wonderful with less than a 24 hour response time and unlike many stand alone plugins the LMS theme integrates payments using my beloved S2member along with some really nice advanced courseware features I did not expect to see included. My only hope is that the developer will include the ability to set an automatic EOT time for purchased courses. The default is to have the user have access for life, but I would really like to have this automatically timeout after certain intervals. This is one of the big problems with the themes payment structure but I am confident the developers will find a solution. P.S WP-Courseware does not work with this theme.

"
stephenpasquini
15-lms-additional

Courses

About Courses

Student Registration and Administration Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised believable.

View All Courses
ad1
ad2
ad3

Blog

Upcoming Events

Get in touch with us

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which Ipsum slightly believable

Our Process

Step 01

Search for your course

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 02

Take a Sample Lesson

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 03

Preview the Syllabus

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 04

Purchase the Course

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

LayerSlider encountered a problem while it tried to show your slider.Please make sure that you've used the right shortcode or method to insert the slider, and check if the corresponding slider exists and it wasn't deleted previously.
bg

KREATURA MEDIA

presents

LAYERSLIDER

DYNAMIC SLIDER

from your WordPress posts and pages

TIMELINE VIEW

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

bg4

&

RESPONSIVE

mobile ready

VERSION

5

WITH HUGE
AND

PERFORMANCE
FEATURE UPDATE

8x
performance

many new
features

slide-b-bg

introducing

PARALLAX LAYERS

Move your mouse
over this slide!

FANCY PARALLAX EFFECT

by mouse move

bg51

embedding videos?

video

video

video + audio

RICH MEDIA SUPPORT

WITH OPTIONAL AUTOPLAY

bg6b

&

ALL THESE FEATURES

much more!

...to create

THE BEST SLIDER

with no compromises!

Please check the other demo sliders

Courses Search

Search Courses

Our Popular Courses

English for ITs (Основно ниво)
600 лв.

16 Лекции

Обект на курса:  обро работно ниво на английски е неразделна част от успешната IT кариера, особено в международните компании, където това е официалният език на комуникация. Целта на този курс е да изгради солидна основа, върху която да надградите своите езикови умения и да се подготвите за успех в IT сектора. Курсът е практически насочен. […]
24 : 00
Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво)
900 лв.

14 Лекции

Обект на курса:  елта на курса е да предостави достатъчно практически и теоретични познания на курсистите, за да стартират кариера в сферата на информационната сигурност. Курсът е подходящ за хора, желаещи да се реализират, като penetration tester, security operations center analyst, security administrator, endpoint security specialist, etc. Не се изисква предишен опит в нито една от […]
42 : 00
Business Intelligence (BI)
800 лв.

14 Лекции

Обект на курса: елта на курса е да Ви запознаем със стъпките при изграждането на BI решение и да се придобият познания за езика за заявки към база от данни SQL/T-SQL. След края на обучението, курсистите ще могат да: Пишат подходящ и ефективен T-SQL код – Stored Procedures, Triggers, Views Създават SSIS пакети Създават/менеджират репорти […]
42 : 00
Python UI Automation with Sikuli
750лв.

16 Лекции

Обект на курса: елта на курса е даде основни практически и теоретични познания за писане на автоматизирани тестове (Test Automation) и да запознае курсистите с QA-ският процес. С помощта на популярният езикът Python и open source инструмента за image recognition Sikuli. Езикът Python e много по-лесен за разбиране особено, като първи език за програмиране. В […]
48 : 00
DevOps
1950 лв.

26 Лекции

Обект на курса: елта на курса е да предостави достатъчно практически и теоретични познания на курсистите, за да стартират кариера в сферата на софтуерната разработка, като DevOps инженери. Курсът е подходящ за хора, желаещи да се реализират, като Junior DevOps engineers, Operation Engineers, Cloud Engineers и т.н. Учебният материал предоставя много примери за добри практики […]
78 : 00
Penetration Testing and Information Security (Основно ниво)
800 лв.

16 Лекции

Обект на курса:  елта на курса е да предостави достатъчно практически и теоретични познания на курсистите, за да стартират кариера в сферата на информационната сигурност. Курсът е подходящ за хора, желаещи да се реализират като junior penetration tester, security operations center analyst, junior security administrator, endpoint security specialist, etc. Учебният материал предоставя много примери за […]
48 : 00
Релационни Бази от Данни
800лв.

16 Лекции

Обект на курса:  елта на курса е да се получат добри основни познания за езика за заявки към база от данни SQL. След края на обучението, курсистите ще могат да – Правят както основни, така и усложнени запитвания към релационна база – Пишат подходящ и ефективен T-SQL код – Да познават индексите, тяхната структура и […]
48 : 00
Автоматизирано Тестване на Мобилни Приложения
800лв.

13 Лекции

Обект на курса: елта на курса е да даде основни практически и теоретични познания за тестване и автоматизиране на мобилни приложения. Разглежданите теми покриват основите на мобилното тестване, специфики на Android и iOS платформите, преглед на възможните подходи за автоматизация, демонстрации и упражнения с най-популярните инструменти. Акцентира се предимно върху Android приложения. След края на […]
39 : 00
Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)
900лв.

14 Лекции

Обект на курса елта на курса е да даде основни практически и теоретични познания за функционално тестване и тестване производителността на уеб сервизи (web services). Разглежданите теми дават представа за уеб сервизите и тяхното място в съвремените софтуерни системи, разглеждат различни подходи за функционално тестване – ръчно, автоматизирано с помоща на SoapUI , както и […]
42 : 00
QA Complete
2400лв.

5 Модула

Обект на курса: елта на този курс е да създаде добре подготвен кадър, който може да стартира успешно работа в IT сферата и да бъде пълноценен служител още от деня на неговото назначаване. Материалът дава пълна техническа подготовка на курсистите и увереност за кандидатстване за първа работа. Кандидатите усвоили добре материала  могат веднага да започнат […]
162 : 00

Our Process

Step 01

Search for your course

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 02

Take a Sample Lesson

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 03

Preview the Syllabus

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 04

Purchase the Course

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

LMS Subscription

Plan a Visit

Plan a Visit

Inquiries 0123456789
Бързо записване за курс

Бързо записване за курс

За контакти: +359 878 699 663

Ето какво ще научите при нас

Някои от клиентите ни

Take a look to our services

Custom Post type for Courses

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

Sensei plugin support

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

Buddypress Support

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

Woocommerce Support

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

Custom Post type for Teachers

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

Custom Search for courses

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis

lms-showcase

3000
Learners Educated
432
Categories Listed
9834
Languages Available
934
Courses Available

Our Process

Step 01

Search for your course

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 02

Take a Sample Lesson

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 03

Preview the Syllabus

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 04

Purchase the Course

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

LMS Pricing

Basic
$20 month
 • 5 Courses
 • 10 Videos
 • 15 Audios
 • Enhanced Security
 • Limited Access
Standard
$40 month
 • 10 Courses
 • 20 Videos
 • 25 Audios
 • Enhanced Security
 • Unlimited Access
Premium
$60 month
 • 15 Courses
 • 30 Videos
 • 35 Audios
 • Enhanced Security
 • Unlimited Access
Ultimate
$80 month
 • 20 Courses
 • 40 Videos
 • 45 Audios
 • Enhanced Security
 • Unlimited Access

Give us a message

Contact Info

No: 58 A, East Madison St
Baltimore, MD, USA

+1 200 258 2145

+1 100 458 2345

+91 99941 49897

Some Great Features of LMS theme

Quisque porta, elit sed lacinia rutrum, nulla velit scelerisque sem, convallis molestie ante justo eget erat
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit maecenas quis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit maecenas quis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit maecenas quis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit maecenas quis

Expert Teachers

Our Gallery

Revolution Slider Error: Slider with alias onepage not found.
Maybe you mean: 'zali' or 'about'
Revolution Slider Error: Slider with alias subscription not found.
Maybe you mean: 'zali' or 'about'

Plan a Visit

Inquiries 0123456789
ad1
ad2
ad3

Why join the LMS

Quisque porta, elit sed lacinia rutrum, nulla velit scelerisque sem, convallis molestie ante justo eget erat
Expert Teachers

Expert Teachers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip iscing elit. Etiam quis placerat urna. Nulla nulla diam, adipiscing non

Brochure Downloads

Brochure Downloads

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip iscing elit. Etiam quis placerat urna. Nulla nulla diam, adipiscing non

Online Courses

Online Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip iscing elit. Etiam quis placerat urna. Nulla nulla diam, adipiscing non

Our Popular Courses

English for ITs (Основно ниво)
600 лв.

16 Лекции

Обект на курса:  обро работно ниво на английски е неразделна част от успешната IT кариера, особено в международните компании, където това е официалният език на комуникация. Целта на този курс е да изгради солидна основа, върху която да надградите своите езикови умения и да се подготвите за успех в IT сектора. Курсът е практически насочен. […]
24 : 00
Penetration Testing and Information Security (Advanced ниво)
900 лв.

14 Лекции

Обект на курса:  елта на курса е да предостави достатъчно практически и теоретични познания на курсистите, за да стартират кариера в сферата на информационната сигурност. Курсът е подходящ за хора, желаещи да се реализират, като penetration tester, security operations center analyst, security administrator, endpoint security specialist, etc. Не се изисква предишен опит в нито една от […]
42 : 00
Business Intelligence (BI)
800 лв.

14 Лекции

Обект на курса: елта на курса е да Ви запознаем със стъпките при изграждането на BI решение и да се придобият познания за езика за заявки към база от данни SQL/T-SQL. След края на обучението, курсистите ще могат да: Пишат подходящ и ефективен T-SQL код – Stored Procedures, Triggers, Views Създават SSIS пакети Създават/менеджират репорти […]
42 : 00
Python UI Automation with Sikuli
750лв.

16 Лекции

Обект на курса: елта на курса е даде основни практически и теоретични познания за писане на автоматизирани тестове (Test Automation) и да запознае курсистите с QA-ският процес. С помощта на популярният езикът Python и open source инструмента за image recognition Sikuli. Езикът Python e много по-лесен за разбиране особено, като първи език за програмиране. В […]
48 : 00
DevOps
1950 лв.

26 Лекции

Обект на курса: елта на курса е да предостави достатъчно практически и теоретични познания на курсистите, за да стартират кариера в сферата на софтуерната разработка, като DevOps инженери. Курсът е подходящ за хора, желаещи да се реализират, като Junior DevOps engineers, Operation Engineers, Cloud Engineers и т.н. Учебният материал предоставя много примери за добри практики […]
78 : 00
Penetration Testing and Information Security (Основно ниво)
800 лв.

16 Лекции

Обект на курса:  елта на курса е да предостави достатъчно практически и теоретични познания на курсистите, за да стартират кариера в сферата на информационната сигурност. Курсът е подходящ за хора, желаещи да се реализират като junior penetration tester, security operations center analyst, junior security administrator, endpoint security specialist, etc. Учебният материал предоставя много примери за […]
48 : 00
Релационни Бази от Данни
800лв.

16 Лекции

Обект на курса:  елта на курса е да се получат добри основни познания за езика за заявки към база от данни SQL. След края на обучението, курсистите ще могат да – Правят както основни, така и усложнени запитвания към релационна база – Пишат подходящ и ефективен T-SQL код – Да познават индексите, тяхната структура и […]
48 : 00
Автоматизирано Тестване на Мобилни Приложения
800лв.

13 Лекции

Обект на курса: елта на курса е да даде основни практически и теоретични познания за тестване и автоматизиране на мобилни приложения. Разглежданите теми покриват основите на мобилното тестване, специфики на Android и iOS платформите, преглед на възможните подходи за автоматизация, демонстрации и упражнения с най-популярните инструменти. Акцентира се предимно върху Android приложения. След края на […]
39 : 00
Тестване на Уеб Услуги (Web Services Testing)
900лв.

14 Лекции

Обект на курса елта на курса е да даде основни практически и теоретични познания за функционално тестване и тестване производителността на уеб сервизи (web services). Разглежданите теми дават представа за уеб сервизите и тяхното място в съвремените софтуерни системи, разглеждат различни подходи за функционално тестване – ръчно, автоматизирано с помоща на SoapUI , както и […]
42 : 00
QA Complete
2400лв.

5 Модула

Обект на курса: елта на този курс е да създаде добре подготвен кадър, който може да стартира успешно работа в IT сферата и да бъде пълноценен служител още от деня на неговото назначаване. Материалът дава пълна техническа подготовка на курсистите и увереност за кандидатстване за първа работа. Кандидатите усвоили добре материала  могат веднага да започнат […]
162 : 00

Our Expert Teachers

Our Process

Step 01

Search for your course

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 02

Take a Sample Lesson

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 03

Preview the Syllabus

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 04

Purchase the Course

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Upcoming Events

3000
Learners Educated
432
Categories Listed
9834
Languages Available
934
Courses Available

Search Courses

[yith_wcwl_wishlist]

[newcourses][featuredcourses][freecourses][paidcourses]

[usercourses]

14-lms-shortcodes

13-lms-layouts

12-lms-teachers

11-lms-customcourses

10-lms-pagebuilder

9-lms-demo

8-lms-buddypress

7-lms-megamenu

6-lms-registration

5-lms-wpml

4-lms-events

3-lms-woo

2-lms-sensei

lms-theme

1-lms-features

Maintenance Page

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form,

by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

Under Construction

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour

Why should i here?

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour

Get in touch with us

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour

Coming Soon

We’re getting Closer!—with exciting features!—and, eagerly waiting to notify you when we’re ready to snatch your attention!

Conception
Design
Coding
Testing

Get in Touch With us

[social /]
Basic
$20 month
 • 5 Projects
 • 10GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth
Standard
$40 month
 • 10 Projects
 • 100GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth
Premium
$60 month
 • 20 Projects
 • 200GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth
Ultimate
$80 month
 • 30 Projects
 • 300GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth

All You Need to Know

Need Support?

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Check Forum

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Ask in Comments

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

How to set the slider?
Is this a paid Service?
Multilingualism extension
Can I change Plans or cancel at any time?
Are there additional costs?

Meet Our Expert Teachers

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

The Most Common Questions

How to set the slider?
Is this a paid Service?
Multilingualism extension
Can I change Plans or cancel at any time?
Are there additional costs?
Support Included?
Documentation and video support
Hints and tips for installation and recovery
How to properly adjust the time zone?
Why should I purchase a Premium Theme?
What services do you provide?
How do I become an author?

Got your own Question? Here are some options

Need Support?

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Check Forum

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

CloudSupport?

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Ask us in comments

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Contact Us

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Conatct Personally

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

bg

KREATURA MEDIA

presents

LAYERSLIDER

DYNAMIC SLIDER

from your WordPress posts and pages

TIMELINE VIEW

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

bg4

&

RESPONSIVE

mobile ready

VERSION

5

WITH HUGE
AND

PERFORMANCE
FEATURE UPDATE

8x
performance

many new
features

slide-b-bg

introducing

PARALLAX LAYERS

Move your mouse
over this slide!

FANCY PARALLAX EFFECT

by mouse move

bg51

embedding videos?

video

video

video + audio

RICH MEDIA SUPPORT

WITH OPTIONAL AUTOPLAY

bg6b

&

ALL THESE FEATURES

much more!

...to create

THE BEST SLIDER

with no compromises!

Please check the other demo sliders

bg

KREATURA MEDIA

presents

LAYERSLIDER

DYNAMIC SLIDER

from your WordPress posts and pages

TIMELINE VIEW

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

bg4

&

RESPONSIVE

mobile ready

VERSION

5

WITH HUGE
AND

PERFORMANCE
FEATURE UPDATE

8x
performance

many new
features

slide-b-bg

introducing

PARALLAX LAYERS

Move your mouse
over this slide!

FANCY PARALLAX EFFECT

by mouse move

bg51

embedding videos?

video

video

video + audio

RICH MEDIA SUPPORT

WITH OPTIONAL AUTOPLAY

bg6b

&

ALL THESE FEATURES

much more!

...to create

THE BEST SLIDER

with no compromises!

Please check the other demo sliders

Featured Products

[featured_products per_page=”8″ columns=”4″ orderby=”date” order=”desc”]

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

New Products

[recent_products per_page=”6″ columns=”3″ orderby=”date” order=”desc”]
bg

KREATURA MEDIA

presents

LAYERSLIDER

DYNAMIC SLIDER

from your WordPress posts and pages

TIMELINE VIEW

for better timings

NEW TRANSITIONS

slide, fade, scale, skew and rotate layers even in 3D

INTERFACE REVAMP

working with the plugin is more easy

bg4

&

RESPONSIVE

mobile ready

VERSION

5

WITH HUGE
AND

PERFORMANCE
FEATURE UPDATE

8x
performance

many new
features

slide-b-bg

introducing

PARALLAX LAYERS

Move your mouse
over this slide!

FANCY PARALLAX EFFECT

by mouse move

bg51

embedding videos?

video

video

video + audio

RICH MEDIA SUPPORT

WITH OPTIONAL AUTOPLAY

bg6b

&

ALL THESE FEATURES

much more!

...to create

THE BEST SLIDER

with no compromises!

Please check the other demo sliders

Free Shipping

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Satisfaction Guaranteed

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Call us Toll Free

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

[recent_products per_page=”20″ columns=”5-with-nospace” orderby=”date” order=”desc”]

[recent_products per_page=”12″ columns=”2″ orderby=”date” order=”desc”]

[recent_products per_page=”12″ columns=”3″ orderby=”date” order=”desc”]

[recent_products per_page=”12″ columns=”4″ orderby=”date” order=”desc”]

[woocommerce_cart]

[woocommerce_checkout]

[woocommerce_my_account]

[woocommerce_lost_password]

[woocommerce_edit_address]

[woocommerce_view_order]

[woocommerce_pay]

[woocommerce_thankyou]

Our Portfolio

When an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.  Donec vitae sapien ut libero

venenatis faucibus. Nullam quis ante.

Google Map

Contact Info

No: 58 A, East Madison St
Baltimore, MD, USA

+1 200 258 2145

+91 99941 49897

+1 100 458 2345

Testimonials

<span>Cambridge Telcecom</span>
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos."
John Doe Cambridge Telcecom
<span>Cambridge Telcecom</span>
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos."
John Doe Cambridge Telcecom

Full Width Parallax Section

Who We are

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form. Vivamus adipiscing lobortis sagittis. Nullam tempus mauris dolor, ac malesuada arcu. Praesent dolor quam, tincidunt in sollicitudin sit amet, volutpat sed velit. Nullam non neque ipsum.

Purchase Now
Print Design - 50%
Creative Team - 75%
Programmers - 60%
SEO - 45%
Content Development - 35%

Testimonial Carousel

Dark Full Width Parallax Section

Our Statistics

2011
2012
2013
2014

Clients Carousel

Type 1

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Cloud Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Special Settings

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

100% Responsive

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 2

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Cloud Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Special Settings

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

100% Responsive

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 3

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 4

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 5

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 6

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 7

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Cloud Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Special Settings

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

100% Responsive

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 8

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 9

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 10

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Cloud Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Special Settings

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

100% Responsive

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 11

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Cloud Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Special Settings

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

100% Responsive

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 12

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commod o leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Deployment

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Type 13

Type 14

Best Stimulations

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Group Seminars

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Analysed Syllabus

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Pratical Training

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Callout Boxes

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Blockquote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero.– Design Themes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero.

– Design Themes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero.– Design Themes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero.

– Design Themes

Pullquotes

Type1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Nulla vestibulum sem a est tempus sed fringilla lorem sagittis. Phasellus mi orci, fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit   Aonsectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit Aonsectetur adipiscing.

Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus.

Nam sit amet sem. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. Donec faucibus. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit

Type2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Nulla vestibulum sem a est tempus sed fringilla lorem sagittis. Phasellus mi orci, fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit   Aonsectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit Aonsectetur adipiscing.

Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus.

Nam sit amet sem. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. Donec faucibus. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit

Type3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Nulla vestibulum sem a est tempus sed fringilla lorem sagittis. Phasellus mi orci, fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit   Aonsectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit Aonsectetur adipiscing.

Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus.

Nam sit amet sem. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. Donec faucibus. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit

Type4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Nulla vestibulum sem a est tempus sed fringilla lorem sagittis. Phasellus mi orci, fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit   Aonsectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit Aonsectetur adipiscing.

Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus.

Nam sit amet sem. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. Donec faucibus. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit

Type5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Nulla vestibulum sem a est tempus sed fringilla lorem sagittis. Phasellus mi orci, fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit   Aonsectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit Aonsectetur adipiscing.

Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus.

Nam sit amet sem. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. Donec faucibus. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit

Type6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Nulla vestibulum sem a est tempus sed fringilla lorem sagittis. Phasellus mi orci, fermentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit   Aonsectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit Aonsectetur adipiscing.

Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Aliquam libero nisi, imperdiet at, tincidunt nec, gravida vehicula, nisl. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus.

Nam sit amet sem. Nullam dignissim convallis est. Quisque aliquam. Donec faucibus. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem. Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim diam eget metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam id augue vitae odio accumsan condimentum id in urna. Integer sit amet felis sit amet magna dignissim pharetra ut eget orci. Etiam dictum, nunc id feugiat cursus, nulla orci pretium nisl, eget lacinia felis enim et libero.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac luctus ligula. Phasellus a ligula blandit

Two Columns

1/2Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do ex fb aute in esse eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex eafb aute in cd commodo consequat. Duis aute irure dolor in eprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
1/2Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do ex fb aute in esse eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex eafb aute in cd commodo consequat. Duis aute irure dolor in eprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Three Columns

1/3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur facd ase laboris adipisicing elit, sed does eiusmod tempor laboris incididunt ut labore as et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
1/3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur facd ase laboris adipisicing elit, sed does eiusmod tempor laboris incididunt ut labore as et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
1/3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur facd ase laboris adipisicing elit, sed does eiusmod tempor laboris incididunt ut labore as et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
1/3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur facd ase laboris adipisicing elit, sed does eiusmod tempor laboris incididunt ut labore as et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
2/3Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in eprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est aborum.quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in eprehenderit in.

Four Columns

1/4 Lorem ipsum dolor sit amet did, consectetur adipisicing elit, sedu do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1/4 Lorem ipsum dolor sit amet did, consectetur adipisicing elit, sedu do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1/4 Lorem ipsum dolor sit amet did, consectetur adipisicing elit, sedu do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1/4 Lorem ipsum dolor sit amet did, consectetur adipisicing elit, sedu do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1/4 Lorem ipsum dolor sit amet did, consectetur adipisicing elit, sedu do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1/4 Lorem ipsum dolor sit amet did, consectetur adipisicing elit, sedu do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
2/4Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.
1/4 Lorem ipsum dolor sit amet did, consectetur adipisicing elit, sedu do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
3/4Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Five Columns

1/5Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur gova adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse eiusmod tempeor incididunt
1/5Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur gova adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse eiusmod tempeor incididunt
1/5Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur gova adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse eiusmod tempeor incididunt
1/5Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur gova adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse eiusmod tempeor incididunt
1/5Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur gova adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse eiusmod tempeor incididunt

Six Columns

1/6Lorem ipsum do dolor sit amet, sa conse actetur gova design adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse deserunt mollit eiusmod temapeor incididunt
1/6Lorem ipsum do dolor sit amet, sa conse actetur gova design adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse deserunt mollit eiusmod temapeor incididunt
1/6Lorem ipsum do dolor sit amet, sa conse actetur gova design adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse deserunt mollit eiusmod temapeor incididunt
1/6Lorem ipsum do dolor sit amet, sa conse actetur gova design adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse deserunt mollit eiusmod temapeor incididunt
1/6Lorem ipsum do dolor sit amet, sa conse actetur gova design adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse deserunt mollit eiusmod temapeor incididunt
1/6

Lorem ipsum do dolor sit amet, sa conse actetur gova design adipisicing elit, sed do exc fb ac aute in esse deserunt mollit eiusmod temapeor incididunt

Progress Bars

Print Design - 50%
Creative Team - 75%
Programmers - 60%
SEO - 45%
Content Development - 35%
WordPress - 85%
Html5 / CSS3 - 45%
Shopify - 75%
BigCommerce - 85%
SEO - 45%

Info Graphic Charts

40%
Laasd pamade eleifend la sapien. Vestibulum purus quam.
90%
Laasd pamade eleifend la sapien. Vestibulum purus quam.
70%
Laasd pamade eleifend la sapien. Vestibulum purus quam.
50%
Laasd pamade eleifend la sapien. Vestibulum purus quam.

Donut Charts

2000
2005
2010
2014
2000
2005
2010
2000
2005
2010

Pricing Table : Type 1

Basic
$20 month
 • 5 Projects
 • 10GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth
Standard
$40 month
 • 10 Projects
 • 100GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth
Premium
$60 month
 • 20 Projects
 • 200GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth
Ultimate
$80 month
 • 30 Projects
 • 300GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth

Pricing Table : Type 2

Basic
$20 month
 • 5 Projects
 • 10GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth
Standard
$40 month
 • 10 Projects
 • 100GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth
Premium
$60 month
 • 20 Projects
 • 200GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth
Ultimate
$80 month
 • 30 Projects
 • 300GB Storage
 • No Time Tracking
 • Enhanced Security
 • Unlimited Bandwidth

Titled Boxes

Blue Titled Box
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra per inceptos himenaeos.,
Orange Titled Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra per inceptos himenaeos.,

Pink Titled Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra per inceptos himenaeos.,

Green Titled Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra per inceptos himenaeos.,

Notification Boxes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Colored Box

Well Trained Professionals

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Know More
Well Trained Professionals

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Know More
Well Trained Professionals

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Know More
Well Trained Professionals

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Know More
Well Trained Professionals

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Know More
Well Trained Professionals

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Know More

Buttons

Ordered Lists

 1. Lorem ipsum dolor sit
 2. Praesent convallis nibh
 3. Nullam ac sapien sit
 4. Phasellus auctor augue
 1. Lorem ipsum dolor sit
 2. Praesent convallis nibh
 3. Nullam ac sapien sit
 4. Phasellus auctor augue
 1. Lorem ipsum dolor sit
 2. Praesent convallis nibh
 3. Nullam ac sapien sit
 4. Phasellus auctor augue
 1. Lorem ipsum dolor sit
 2. Praesent convallis nibh
 3. Nullam ac sapien sit
 4. Phasellus auctor augue
 1. Lorem ipsum dolor sit
 2. Praesent convallis nibh
 3. Nullam ac sapien sit
 4. Phasellus auctor augue
 1. Lorem ipsum dolor sit
 2. Praesent convallis nibh
 3. Nullam ac sapien sit
 4. Phasellus auctor augue

Unordered Lists

 • Lorem ipsum dolor sit
 • Praesent convallis nibh
 • Nullam ac sapien sit
 • Phasellus auctor augue
 • Lorem ipsum dolor sit
 • Praesent convallis nibh
 • Nullam ac sapien sit
 • Phasellus auctor augue
 • Lorem ipsum dolor sit
 • Praesent convallis nibh
 • Nullam ac sapien sit
 • Phasellus auctor augue
 • Lorem ipsum dolor sit
 • Praesent convallis nibh
 • Nullam ac sapien sit
 • Phasellus auctor augue

Horizontal Tabs

Tab 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Tab 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Tab 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Vertical Tabs

Tab 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Tab 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Tab 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit elit turpis, a porttitor tellus sollicitudin at. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Standard Toggle Style

Toggle 1
Toggle 2
Toggle 3

Framed Toggle Style

Toggle 1
Toggle 2
Toggle 3

Standard Accordion

Accordion 1
Accordion 2
Accordion 3

Framed Accordion

Accordion 1
Accordion 2
Accordion 3

Welcome to LMS Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi euismod diam eu arcu volutpat ut adipiscing sem auctor. Vivamus adipiscing lobortis sagittis. Nullam tempus mauris dolor, ac malesuada arcu. Praesent dolor quam, tincidunt in sollicitudin sit amet, volutpat sed velit. Nullam non neque ipsum.

 • Lorem ipsum dolor sit euismod diam
 • Praesent convallis nibh ollicitudin sit amet
 • Nullam ac sapien sit ac malesuada arca

Who We are

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form. Vivamus adipiscing lobortis sagittis. Nullam tempus mauris dolor, ac malesuada arcu. Praesent dolor quam, tincidunt in sollicitudin sit amet, volutpat sed velit. Nullam non neque ipsum.

Purchase Now
Print Design - 50%
Creative Team - 75%
Programmers - 60%
SEO - 45%
Content Development - 35%

Our Expert Teachers

Our Statistics

2011
2012
2013
2014

Our Happy Customers

In Case You Need Help

Presales Question

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Need Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Check Forum

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Our Clients

Welcome to LMS Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi euismod diam eu arcu volutpat ut adipiscing sem auctor. Vivamus adipiscing lobortis sagittis. Nullam tempus mauris dolor, ac malesuada arcu. Praesent dolor quam, tincidunt in sollicitudin sit amet, volutpat sed velit. Nullam non neque ipsum.

 • Lorem ipsum dolor sit euismod diam
 • Praesent convallis nibh ollicitudin sit amet
 • Nullam ac sapien sit ac malesuada arca

Who We are

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form. Vivamus adipiscing lobortis sagittis. Nullam tempus mauris dolor, ac malesuada arcu. Praesent dolor quam, tincidunt in sollicitudin sit amet, volutpat sed velit. Nullam non neque ipsum.

Purchase Now
Print Design - 50%
Creative Team - 75%
Programmers - 60%
SEO - 45%
Content Development - 35%

Our Expert Teachers

Our Statistics

2011
2012
2013
2014

Our Happy Customers

In Case You Need Help

Presales Question

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Need Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Check Forum

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Our Clients

Welcome to LMS Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi euismod diam eu arcu volutpat ut adipiscing sem auctor. Vivamus adipiscing lobortis sagittis. Nullam tempus mauris dolor, ac malesuada arcu. Praesent dolor quam, tincidunt in sollicitudin sit amet, volutpat sed velit. Nullam non neque ipsum.

 • Lorem ipsum dolor sit euismod diam
 • Praesent convallis nibh ollicitudin sit amet
 • Nullam ac sapien sit ac malesuada arca

Who We are

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form. Vivamus adipiscing lobortis sagittis. Nullam tempus mauris dolor, ac malesuada arcu. Praesent dolor quam, tincidunt in sollicitudin sit amet, volutpat sed velit. Nullam non neque ipsum.

Purchase Now
Print Design - 50%
Creative Team - 75%
Programmers - 60%
SEO - 45%
Content Development - 35%

Our Expert Teachers

Our Statistics

2011
2012
2013
2014

Our Happy Customers

In Case You Need Help

Presales Question

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Need Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Check Forum

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Our Clients

Welcome to LMS Theme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi euismod diam eu arcu volutpat ut adipiscing sem auctor. Vivamus adipiscing lobortis sagittis. Nullam tempus mauris dolor, ac malesuada arcu. Praesent dolor quam, tincidunt in sollicitudin sit amet, volutpat sed velit. Nullam non neque ipsum.

 • Lorem ipsum dolor sit euismod diam
 • Praesent convallis nibh ollicitudin sit amet
 • Nullam ac sapien sit ac malesuada arca

Who We are

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form. Vivamus adipiscing lobortis sagittis. Nullam tempus mauris dolor, ac malesuada arcu. Praesent dolor quam, tincidunt in sollicitudin sit amet, volutpat sed velit. Nullam non neque ipsum.

Purchase Now
Print Design - 50%
Creative Team - 75%
Programmers - 60%
SEO - 45%
Content Development - 35%

Our Expert Teachers

Our Statistics

2011
2012
2013
2014

Our Happy Customers

In Case You Need Help

Presales Question

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Need Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Check Forum

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Our Clients

Give us a message

Contact Info

The Design Themes Inc.
Mary Jane St, Sydney 2233 Australia.

+1 200 258 2145

+1 100 458 2345

+91 99941 49897

Give us a message

Contact Info

The Design Themes Inc.
Mary Jane St, Sydney 2233 Australia.

+1 200 258 2145

+1 100 458 2345

+91 99941 49897

Give us a message

Contact Info

The Design Themes Inc.
Mary Jane St, Sydney 2233 Australia.

+1 200 258 2145

+1 100 458 2345

+91 99941 49897

Heading / Title

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

Table

Header1 Header2 Header3 Header4 Header5
Division1 Division2 Division3 Division4 Division5
Division1 Division2 Division3 Division4 Division5
Division1 Division2 Division3 Division4 Division5
Division1 Division2 Division3 Division4 Division5
Header1 Header2 Header3 Header4
Division1 Division2 Division3 Division4
Division1 Division2 Division3 Division4
Division1 Division2 Division3 Division4
Division1 Division2 Division3 Division4

Lots of Features

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Creative Design

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Faster Development

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Our Technological services has been improved vastly

Come Experience the real life situations of saving life

Our Expert Teachers

Why us

What is the difference between lease and licence agreement?
How ownership of property is acquired by a person?
How ownership of property is acquired by a person?

Main Services

Guaranteed uploads

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

20 Predefined Skins

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Many Shortcodes

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Fullwidth Template

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Parallax Effect

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Woocommerce Ready

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

WPML Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

Excellent Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit.

In Case You Need Help

Presales Question

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Need Support

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

Check Forum

Nunc at pretium est curabitur commodo leac est venenatis egestas sed aliquet auguevelit. When an unknown printer took a galley.

It learning & outsourcing center

Курсове по Програмиране, C#, QA(Тестване), ASP.NET, Java, PHP, Бази Данни

Добре дошли в pragmatic

Нашите врати са отворени и за тези от вас, които не са имали до сега допир до тази дейност.

 • Ние разглеждаме прагматичността като сечение на думите ефективност, надеждност и гъвкавост.
 • Ние ще ви дадем ефективно обучение подкрепено от нашата дългогодишна практика.
 • Ще Ви помогнем чрез преподаването на неща доказали своята надеждност във времето, пречупени през реален опит и истински работещи печеливши приложения.
 • Ние ще останем гъвкави и ще обогатяваме нашите курсове да отговарят на най-горещите тенденции в сферата.

Кои сме ние

Създаването на Прагматик IT Център е идея на млади и иновативни специалисти, които разполагат с многогодишен опит и широки познания в сферата на Информационните Технологии. Нашите лектори притежават собствени продукти, с които са успешни и извън територията на България, и най-вече практикуват тази дейност и до днес. Това е голямо предимство за обучаващите се, защото им се предоставя възможността да работят с екип, който всекидневно има достъп до най-актуалната информация от този бранш. Това ни помага да сме в крачка с интензивността на развитие на IT технологиите и да увеличим ефективността на нашето обучение.

Развитието на тази дейност през последните години все повече се разраства и търсенето на специалисти става все по-голямо. Недостигът на такъв персонал на българския пазар прави тази тема много актуална и необходимостта от такива центрове много по-голяма.

Нашата идеология е да подкрепим този растеж, като дадем възможност за развитие на всеки, който има интерес да се развива в тази насока. Чрез целенасочено, добре структурирано и професионално обучение създаваме много добра среда за развитие на начинаещи специалисти. Независимо дали имат някакъв опит с IT или не.

 

Записване за курс

Категории курсове

Програмиране - 35%
Тестване - 50%
Други - 15%

Разгледайте нашите услуги

Иновации и конкурентоспособност

Фирма “Прагматик” ООД има сключен договор по Проект BG16RFOP002-2.089-3813-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта: 50 000.00 лева, от които БФП в размер на 50 000.00 лева, от тях 50 000.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 0,00 лева Национално съфинансиране. Главна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. С изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ фирма „Прагматик“ ООД бе осигурен оперативен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и продължаване на производствената дейността на фирмата.

 

 

Някои от нашите щастливи клиенти