Design Patterns в програмирането

Design Patterns в програмирането

Design Patterns в програмирането

Обект на курса:

К урсът цели да запознае аудиторията с утвърдените като стандарт в разработката на софтуер модели за решаване на стандартни проблеми (Design Patterns). Паралелно ще се акцентира върху по-голямата тема “дизайн на софтуерни решения”, за да може курсистите да добият ясна представа за важността и смисъла на отделните сегменти. Всеки модел ще бъде детайлно анализиран и ще се коментира реалното приложение в различни софтуерни архитектури.
Design Patterns са независими от език за програмиране и придобитите концептуални знания са приложими във всяка технологична среда. С цел демонстрация, лектора ще използва C# за примерите по време на лекции.

За кого е предназначен

Курсът цели да надгради експертизата и професионалния подход към решаването на софтуерни проблеми и да помогне на участниците да се приспособят към стандартите на индустрията и подходите в комплексни софтуерни решения. Задължителни са стабилни базови познания по обектно-ориентирано програмиране, без значение на кой език. Работен опит с истински проекти е препоръчителен, но не задължителен. Занятията ще се водят на български, но лекциите и материалите ще са на английски език. Задължително e курсистите да имат базово ниво на английски език.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 9 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 5 седмици.

Поради есенцията на темата, занятията ще са предимно теоретични с много примери от реална работна среда,
дискусии и анализи.

Практическата част ще се състои от групови и индивидуални задачи, част от които ще се извършват по време на
курса, а други ще се подготвят като домашна работа. В края на курса ще има устен изпит и тест върху целия материал.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 650 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 400 лева и втора вноска 250 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Software Design Basics

  How do we design Software?
  What are the Software Design Patterns?
  Types of Design Patterns
  When and how do we use Software Design Patterns?
 2. SOLID Design Principals

  Single Responsibility Principle
  Open-closed Principle
  Liskov Substitution Principle
  Interface Segregation Principle
  Dependency Inversion Principle
 3. Creational Patterns

  Abstract factory
  Builder
  Factory Method
  Prototype
  Singleton
 4. Structural Patterns

  Adapter
  Bridge
  Composite
  Decorator
  Facade
  Flyweight
  Proxy
 5. Behavioral Patterns 1

  Chain of Responsibility
  Command
  Interpreter
  Iterator
  Mediator
 6. Behavioral Patterns 2

  Memento
  Observer
  State
  Strategy
  Template Method
  Visitor
 7. Anti-Patterns

  What is an Anti-Pattern?
  How do we turn Patterns into Anti-Patterns?
  How to avoid Anti-Patterns?
  KISS Principle
  Share-Your-Story
 8. Designing a 3-Layer Web App with MVC

  How to design a straight-forward Web App?
  Explaining the 3-Layer Architecture
  MVC Pattern
  Binding it altogether
  Alternatives to MVC (MVP, MVVM)

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar