Angular

Angular

Angular

Обект на курса:

Целта на курса е да запознае студентите с типизирания език TypeScript и Angular 2+ framework като им даде необходимите знания на ниво Junior frontend developer with Angular. Разглежданите теми покриват спецификата на Angular 2+ и добрите практики за използването му и примери от реална работна среда. След края на курса студентите ще могат да изградят свои собствени frontend апликации от нулата, използвайки Angular.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за хора с познания по JavaScript или други езици на ниво – променливи, проверки, цикли, функции, класове и обекти. Познания в HTML и CSS не са задължителни, но препоръчителни. Въпреки, че курсът се преподава на български език, добре е курсистите да имат добро ниво на английски. Курсът е предимно практически и е насочен към усвояването на реални умения и техники, които могат да се приложат в ежедневната работа. Целта на курса е да въведе курсистите в основните принципи на работа при frontend development, използвайки Angular 2+ framework. Курсът съдържа множество практически упражнения и добри практики от реални проекти.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 13 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 7 седмици.
Занятията ще са смесени (лекции и упражнения), като се цели практическата насоченост на материала.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 750 лева. Предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 450 лева и втора вноска 300 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. TypeScript

  Introduction
  What is TypeScript?
  Your First TypeScript Program
  Declaring Variables
  Types
  Type Assertions
  Arrow Functions
  Interfaces
  Classes
  Objects
  Constructors
  Access Modifiers
  Access Modifiers in Constructor Parameters
  Properties
  Modules
 2. What is Angular

  What is Angular
  Preview
  Architecture of Angular Apps
  Preview
  Setting Up the Development Environment
  Preview
  Your First Angular App
  Structure of Angular Projects
  Preview
  Webpack
  Preview
  Angular Version History
 3. Services

  Services
  Dependency Injection
  Generating Services Using Angular CLI
 4. Directives and pipes

  ngIf
  Hidden Property
  ngSwitchCase
  ngFor
  ngFor and Change Detection
  ngFor and Trackby
  The Leading Asterisk
  ngClass
  ngStyle
  Safe Traversal Operator
 5. Template driven forms

  Types of Forms
  ngModel
  Adding Validation
  Specific Validation Errors
  Styling Invalid Input Fields
  Cleaner Templates
  ngForm
  ngModelGroup
  Control Classes and Directives
  Disabling the Submit Button
  Working with Check Boxes
  Working with Drop-down Lists
  Working with Radio Buttons
 6. Creating Controls Programmatically
  Adding Validation
  Specific Validation Errors
  Implementing Custom Validation
  Asynchronous Operations
  Asynchronous Validators
  Showing a Loader Image
  Validating the Form Input Upon Submit
  Nested FormGroups
  FormArray
  FormBuilder
 7. Services in depth

  JSONPlaceHolder
  Getting Data
  Creating Data
  Updating Data
  Deleting Data
  OnInit Interface
  Separation of Concerns
  Extracting a Service
  Handling Errors
  Handling Unexpected Errors
  Handling Expected Errors
  Throwing Application-specific Errors
  Handling Bad Request Errors
  Importing Observable Operators and Factory Methods
  Global Error Handling
  Extracting a Reusable Error Handling Method
  Extracting a Reusable Data Service
  The Map Operator
  Optimistic vs Pessimistic Updates
  Observables vs Promises
 8. Routing

  Routing in a Nutshell
  Configuring Routes
  RouterOutlet
  RouterLink
  RouterLinkActive
  Getting the Route Parameters
  Why Route Parameters Are Observables
  Routes with Multiple Parameters
  Query Parameters
  Subscribing to Multiple Observables
  The SwitchMap Operator
  Programmatic Navigation
 9. Guards

  Authorization and authentication of routes and views
 10. Exam

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar