Algorithms and Data Structures

Algorithms and Data Structures

Algorithms and Data Structures

Обект на курса:

Целта на курса е да запознае аудиторията с основите на алгоритмите и структурите от данни в информатиката. Ще се акцентира върху оптимизиране на съществуващи проблеми и програми. Ще се види как бързодействието на много софтуерни проблеми може да бъде подобрено десетки пъти, използвайки правилните методи за решаване. Детайлно ще се обяснят и имплементират най-известните алгоритми и структури в информатиката.

Алгоритмите са независими от език за програмиране и придобитите концептуални знания са приложими във всяка технологична среда. С цел демонстрация, лектора ще използва C# за примерите по време на лекции.

За кого е предназначен

Курсът цели да надгради експертизата и професионалния подход към решаването на софтуерни проблеми и да помогне на участниците да се приспособят към стандартите на индустрията и подходите в комплексни софтуерни решения. Задължителни са стабилни базови познания по обектно-ориентирано програмиране, без значение на кой език. Работен опит с истински проекти е препоръчителен, но не задължителен. Занятията ще се водят на български, но лекциите и материалите ще са на английски език. Задължително e курсистите да имат базово ниво на английски език.

Продължителност на курса

Курсът е вместен в 13 лекции, всяка с продължителност 3 часа. Занятията се провеждат два пъти седмично, като общата продължителност на курса е 7 седмици.

Практическа част по време на занятия

За упражненията и практическата част по време на занятията всеки курсист трябва да носи личен лаптоп.

Практическата част ще се състои от групови и индивидуални задачи, част от които ще се извършват по време на курса, а други ще се подготвят, като домашна работа.

Цена на курса

Цената за цялата продължителност на курса е 700 лева. Като предоставяме възможност за разсрочено плащане – първа вноска 450 лева и втора вноска 250 лева в началото на всеки от месеците от курса.

В кои дни се провежда курса, кога ще започнат нови групи и как може да се запиша?

Разписанието се публикува в График, а за записване, моля използвайте Записване за курс.

Lessons

 1. Prerequisites and revision

  Arrays
  Matrices
  OOP
  C# overview:
           LINQ
           Lambda
           Generics
 2. Recursion

  Backtracking:
        8 (N) queens problem
        Subset sum
        The knight’s tour problem
 3. Sets, Hash tables, Dictionaries

  Hash functions (good and bad hash functions)
  Separate chaining
  Linear probing
  Sorted dictionaries
 4. Trees

  Basic representations
  Traversal of trees:
          DFS
          BFS
  Binary trees
 5. Heaps

  Min/Max heap
  Heapsort
  Priority queue (with min/max heap)
 6. Search trees

  Balanced binary trees
  Self balanced binary search trees:
          Red-black tree
          AVL tree
  B-tree:
          Usage in databases (indexes in SQL)
  Trie
 7. Graphs

  Basic representations
  Directed graphs
  Undirected graphs
  Weighted graphs
  Traversal of graphs:
          DFS
          BFS
  Topological sorting:
          Directed acyclic graphs
  Minimum spanning trees:
          Prim’s algorithm
          Kruskal’s algorithm
  Shortest paths:
          Dijkstra’s algorithm
          Bellman-ford algorithm
          A* algorithm (optional)
 8. Dynamic programming

  Fibonacci numbers
  Subset sum problem
  Knapsack problem
  Other optional problems if there is interest
 9. Cryptography

  Symmetric key
  Public/private key
  SHA 1 implementation
 10. Combinatorics

  Combinations
  Variations
  Permutations

Попълнете формата за препоръки и впечатления

Oстави своята препоръка или впечатление!

avatar